Gedragscode en huishoudelijk reglement

Door zijn/haar lidmaatschap van KBBC Zolder hij/zij (indien minderjarig zijn ouders) zich akkoord met het huishoudelijk reglement van de club. Hij/zij zal zich ook hiernaar gedragen.

Coaches, spelers, begeleiders en medewerkers, actief in - al dan niet lid van – de club, worden geacht dit reglement te kennen en te volgen. Aanvullend aan dit reglement, kan de Raad van Bestuur bijkomende afspraken opstellen, welke passen binnen de clubfilosofie en de sportieve lijnen. Het huishoudelijk reglement wordt jaarlijks door de Raad van Bestuur vastgelegd en goedgekeurd.

Aangelegenheden die niet voorzien worden in dit huishoudelijk reglement zullen door het clubbestuur in eer en geweten en in een geest van de clubfilosofie en de sportiviteit worden opgelost.

Algemene afspraken

Spelers

Coaches

Ouders

Ethische code

Alcohol, tabak en drugs

Ombudsman / vertrouwenspersoon

Sancties

Het niet naleven van de gedragsregels leidt tot sancties opgelegd door de club. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar passende taakstraffen die overeenkomen met het geconstateerde gedrag. Inbreuken op wetgevingen worden steeds bij de bevoegde autoriteiten aangegeven.